Mokymosi visą gyvenimą programa / Grundtvig daugiašaliai tinklai/

Projekto santrauka:
Pagrindinis šio projekto tikslas yra parodyti kad savanorystė – vis labiau pripažįstama ir Lietuvoje kaip būdas siūlyti naujas mokymosi galimybes vyresnio amžiaus piliečiams. Atskleisti vyresnio amžiaus žmonių indėlį darbe su neįgaliaisiais. Vyresnio amžiaus piliečiai yra išminties , patirties ir kantrybės šaltinis, iš kurio žmonės turintys negalią gaunai didesnę naudą nei gauna iš skubančių ir visuomet užimtų šeimos narių. Šis projektas siūlo naują mobilumo formą vyresnio amžiaus žmonėms mokytis patiems ir dalintis žiniomis ir patirtimi

Vasaros stovyklos, kaip „ Gyvenimo Įgūdžių ir poilsio“ yra populiari priemonė atkreipti dėmesį į psychosocialinį poreikį, besimokantį ir praktinę patirtį savanorių darbui su žmonėms su chroniškomis ligomis ar negebėjimu.

Projekto partnerystė su Estijos išsėtinės sklerozės draugija

Projekto uždaviniai:
• propaguoti europilietiškumą ir tarpkultūrinį mokymąsi tarp vyresnio amžiaus Europos piliečių tiek savo šalyse, tiek Europos lygmenyje;
• suteikti mokymosi ir tobulėjimo galimybes vyresnio amžiaus žmonėms
• įtraukti į aktyvesnį bendruomeninį gyvenimą vyresnio amžiaus žmones,
• skatinti senjorų bendravimą, dalintis informacija, patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir su skirtingų kartų žmonėmis, turinčiais panašių interesų,
• tenkinti senjorų kultūrinius poreikius,
• rūpintis miesto ir kaimo bendruomenių senjorų aktyvumu ir dalyvavimu visuomenės gyvenime.
• ugdyti kritinį požiūrį į save ir tobulėti;
• tobulinti šnekamosios kalbos gebėjimus pasirinktose tikslinėse grupėse šalyse partnerėse, suteikiant besimokantiems suaugusiesiems galimybę gyvai praktikuoti užsienio kalbą, taip skatinant juos visokeriopai tobulėti.
Projekto turinys:
• Kiekviena institucija partnerė subūrė tikslines besimokančių senjorų grupes, kurios bendravo sukurto pastovaus tarptautinio, elektrononio mokymosi tinklo dėka (elektroninis paštas, autentiškas bendravimas interneto pagalba, diskusijos, ) tam, kad praktikuoti pasisveikinti ir prisistatyti estų kalba bei galėtų pristatyti savo ir turėtų galimybę susipažinti su estų šalies kultūra ir kasdieniu šios šalies senjorų gyvenimu. Išskirtinis dėmesys buvo skiriamas neįgaliesiems, kuriems mobilumas yra dar sunkiai prieinamas;
• Buvo suorganizuota vasaros „ gyvenimo patirties ir užimtumo stovykla“ Varemure (Estijoje), kurios metu buvo dalijamasi įgyta patirtimi tarp projekto organizatorių ir atstovų iš tikslinių grupių bei daktarų- švietėjų, kuriems artimos šio projekto idėjos ir neįgaliųjų problemos;
• Buvo kaupiama ir komplektuojama mokomoji medžiaga apie tarpkultūrinį bendradarbiavimą, per kalbą taikant modernias informacines technologijas, kuri buvo apibendrinta ir parengta kaip konspektas kitiems senjorams savanoriams švietėjams;
• Projekto idėjos ir sukauptos patirties apibendrinimas buvo propaguojami ir skleidžiami tiek Lietuvos ,tiek Estijos įvairiuose vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Projekto rezultatas ir produktai:
• Projektas padėjo jame dalyvavusiems senjorams savanoriams susipažinti su Estų kultūra ir suvokti save kaip didelės bendruomenės dalimi,įvertinti save ir teikiamą naudą visuomenei.
• Senjorai savanoriai, dalyvavę projekte, ir turėję galimybę kalbėtis tarpusavyje rusų,anglų kalbomis, ateityje tikrai turės geresnes laisvo bendravimo galimybes , nebus suvaržytos nežinojimo baimės ir nepilnavertiškumo komplekso.
• Buvo parengtos modernių informacinių technologijų taikymo programos praktiniam kalbų mokymui tobulinti ir tarpkultūriniam pažinimui propaguoti, kurios kaip mokomoji medžiaga bus pristatytos kitiems suaugusiųjų švietėjams
Projekto naudingumas Lietuvai:
• Šis projektas įsiliejo į bendrą „Suaugusiųjų švietimo“ programą, vykdomą Lietuvoje, ir atspindės „Mokymosi visą gyvenimą memorandumo idėjas“,įtraukiant senjorus savanorius dalintis gyvenimiškąja patirtimi ir skleisti sukauptą patirtį kitiems.
• Projekto sklaida tarp suaugusiųjų švietėjų padės tobulinti pastarųjų patirtį,jų gyvenimo kelyje įgytą profesinę kvalifikaciją, o plačiąją visuomenę supažindins su Estų kultūra ir tradicijų gausa, kurių žinojimas turėtų mus, lietuvius, išmokyti tolerancijos kitoms tautoms ir padėtų teisingai įvertinti savo tautos vietą ir vertę europiniame kontekste.